خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

نمونه قرارداد پانسیون اسب

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

در این قسمت نمونه ای از قرارداد پانسیون را برای خوانندگان علاقمند دنیای اسب ارائه کرده ایم:

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:


باشگاه سوارکاری .........

بهره بردار شرکت ..............

قرارداد پانسیون


این قرارداد در تاریخ ..................... فی ما بین باشگاه سوارکاری ...................... به نمایندگی آقای ...................... وکیل و نماینده تام الاختیار شرکت ................ که من بعد در این قرارداد به اختصار طرف اول (به عنوان پانسیون کننده) نامیده می شود از یکسو، و آقای/خانم .......................... فرزند ................ به آدرس .............................................................................................. تلفن ............................... که من بعد در این قرارداد به اختصار طرف دوم نامیده می شود از سوی دیگر، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده یک – اصطلاحات و تعاریف:
1)    طرف اول: منظور از طرف اول قرارداد همان پانسیون کننده است که با توجه به موضوع و شرایط قرارداد خدماتی را جهت نگهداری پانسیون شونده ارائه می نماید.
2)    طرف دوم: منظور از طرف دوم قرارداد، مالک پانسیون شونده است که ضمن عقد خارج لازم متعهد به اجرای مفاد قرارداد است.
3)    پانسیون شونده: منظور اسب و یا مادیان با مشخصات مندرج در ذیل می باشد:
نام:                            نژاد:                         زایچه:                     شماره شناسنامه:
نام پدر:                      نام مادر:                   سایر خصوصیات:

4)    پانسیون: منظور از پانسیون، نگهداری و مراقبت از پانسیون شونده با توجه به موضوع قرارداد است.

ماده دو – موضوع قرارداد:
عبارتست از نگهداری یک راس اسب/ مادیان با مشخصات مذکور (در بند 3 ماده یک) توسط طرف اول قرارداد در باشگاه سوارکاری فوق الذکر با بهره گیری از امکانات موجود آن که به رویت و تایید طرف دوم قرارداد رسیده است و همچنین اعمال مراقبت از دام مذکور طبق اصول متعارف و معمول توسط افراد (که نیروی طرف اول قرارداد محسوب می شود) مشتمل بر تیمار، تهیه علیق و تغذیه (با توجه به بند 4 ماده 5) و رعایت موارد بهداشتی محل در طول شبانه روز در مدت قرارداد.

ماده سه – مدت قرارداد:
مدت این قرارداد یک سال شمسی از تاریخ ........................ تا تاریخ ...................... تعیین و توافق می گردد.
تبصره 1: در صورت رضایت طرفین مالک موظف به تمدید برای مدت یک سال می باشد. در غیر این صورت با انقضای مدت این قرارداد خاتمه یافته تلقی و مالک ملزم به اخراج اسب یا مادیان از محل پانسیون با ریافت اجازه کتبی می باشد. در غیر این صورت مالک موظف به تامین خسارتهای وارده به طرف اول بدون مراجعه به مراجع قانونی می باشد.
تبصره 2: چنانچه مالک ظرف 15 روز پس از انقضای مدت قرارداد نسبت به تمدید آن اقدام ننموده و یا اسب / مادیان را از پلنسیون خارج نکند، پانسیون کننده به موجب عقد خارج لازم از طرف مالک ماذون و مختار و مجاز است که بدون احتیاج به تشریفات قضایی یا اعلام کتبی و رسمی، اسب موضوع پانسیون را به نرخ ارزشیابی شده توسط کارشناس محلی به انتخاب پانسیون کننده به فروش رسانده و مطالبات خود را به تشخیص خود برداشت و مازاد را – اگر وجود داشته – به مالک مسترد نماید.

ماده چهار – مبلغ قرارداد:
مبلغ این قرارداد برای مدت قرارداد ............................ ریال تعیین می گردد که طی چک / فیش شماره ........................... در وجه حساب جاری ....................................... پرداخت گردیده است.

ماده پنج – تعهدات طرف اول قرارداد (پانسیون کننده):
1)    طرف اول متعهد می شود یک باکس از اصطبل های واقع در باشگاه سوارکاری را به تشخیص خود به اسب/مادیان مذکور (طبق بند 3 ماده یک) اختصاص دهد که باکس مذکور قابل تغییر خواهد بود و به صورت ثابت در نظر گرفته نشده است.
2)    پانسیون کننده در صورت وقوع اورژانس و فوریتهای پزشکی اقدامات متعارف را برای نجات اسب/مادیان به عمل می آورد. بدیهی است هزینه های مربوطه بر اساس صورت حساب بر عهده مالک خواهد بود.
تبصره: مالک در خصوص این بند از ماده پنج بند 3 به پانسیون کننده وکالت تام می دهد که به تشخیص خود هرگونه اقدامی را برای اعمال مراقبتهای پزشکی انجام داده و در نهایت وقوع و نوع بیماری را با وسایل ارتباطی به مالک اعلام نماید. بدیهی است چنانچه پانسیون شونده علیرغم مراقبتها و تلاشهای انجام شده بهبود نیابد و تلف گردد هیچگونه مسئولیتی متوجه پانسیون کننده نخواهد بود.
3)    پانسیون کننده می پذیرد در صورت اعلام و اجازه کتبی مالک فرد یا افراد معینی از اسب/مادیان مطابق مقررات باشگاه استفاده نمایند و ضمن اینکه تعداد این افراد با خود مالک حداکثر ........ نفر به صورت همزمان تعیین می گردد که هیچگونه مسئولیتی در صورت وقوع هرگونه حادثه و آسیب دیدگی غیر منتظره که شامل سوارکار و یا اسب شود متوجه طرف اول نخواهد بود.
4)    تهیه علیق به عهده طرف اول می باشد که در مبلغ قرارداد در نظر گرفته شده که به صورت زیر تعیین می گردد: علیق مورد مصرف روزانه: جو 3کیلو، یونجه 3 کیلو، کاه 3 کیلو تعیین گردیده است.
5)    در صورت بروز هرنوع عارضه مربوط به دواب و بیماری های قابل سرایت به دواب دیگر این حق به پانسیون کننده از سوی طرف دوم داده می شود که ضمن اخراج اسب/مادیان ترتیب نوعی قرنطینه اقدامات پزشکی متعارف را بدهد. چنانچه پانسیون کننده تشخیص دهد بقاء اسب همچنان مضر به حال سایر دواب است مالک موظف و متعهد به اخراج اسب می باشد. در غیر این صورت مالک این موارد را نیز از مصادیق تبصره 2 ماده سه دانسته و کلیه حقوق و اختیار را برای پانسیون کننده قایل است و چنانچه نوع بیماری مسری و غیر قابل درمان باشد، طبق نظر اداره دامپزشکی استان عمل خواهد شد و بر این اقدامات هیچگونه حق اعتراض یا مطالبه ای از طرف مالک نخواهد بود و مالک موظف به پرداخت هزینه های انجام شده نیز می باشد.
6)    ورود اسب/مادیان برای پانسیون منوط به رعایت کلیه اصول و مقررات دامپزشکی توسط پانسیون کننده می باشد. بدیهی است کلیه هزینه های متعلقه به عهده مالک می باشد.

ماده شش: تعهدات طرف دوم قرارداد (مالک):
1.    متعهد بودن به رعایت کلیه مقررات باشگاه و مفاد قرارداد حاضر و اجرای آن.
2.    متعهد بودن به رعایت موازین اسلامی و اجرای آن.
3.    بیمه نمودن اسب و سوارکار به طوری که هیچگونه مسئولیتی در خصوص حوادث غیرمنتظره به عهده طرف اول قرارداد نخواهد بود.
4.    عدم دخالت در امور داخلی باشگاه (بدیهی است هرگونه مداخله برای بار اول با اخطار کتبی و برای دفعات بعد سبب اخراج اس/مادیان با توجه به بند یک ماده 7 خواهد بود).
5.    پرداخت هزینه های جانبی (از قبیل هزینه نعل بندی و مراقبتهای پزشکی و دیگر هزینه هایی که در این قرارداد پیش بینی نشده است) و در صورت انجام از سوی طرف اول وجه آن از طرف دوم دریافت خواهد گردید.
6.    مالک و یا نماینده وی موظف به استفاده از مرکب خود با توجه به برنامه ای که با در نظر گرفتن فصول و اوقات خالی توسط باشگاه تعیین و به دیوار کنار باکس الصاق می گردد می باشد و در غیر از ساعت مذکور مجموعه به هیچ عنوان اجازه استفاده از مرکب مذکور را نخواهد داد.

ماده هفت – سایر شرایط:
1- چنانچه به هر علتی مالک پس از انعقاد قرارداد از آوردن اسب منصرف و یا مرتکب اعمالی شود که به موجب این قرارداد باعث اخراج اسب از باشگاه گردد پس از کسر یک ماه هزینه نگهداری به عنوان ضرر و زیان تسویه حساب انجام خواهد شد.
2- مرگ و میر و یا نقص عضو دواب ناشی از حرکات خود اسب نظیر بازکردن درب باکس، پریدن و یا سر خوردن و یا ناشی از سوء مراقبت مالک و یا نماینده او در زمان استفاده، هیچ ارتباطی به پانسیون کننده نداشته و حوادث غیر قابل پیش بینی تلقی می گردد و تشخیص هر مورد نیز با پانسیون کننده است.
3- چنانچه طرف دوم نسبت به پرداخت هزینه های طرف اول اقدام ننماید، با یک فرصت 15 روزه و اعلام کتبی از سوی طرف اول مطابق ماده سه تبصره 2 عمل خواهد گردید و طرف دوم حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب نموده است.
4- خروج اسب از مجموعه به هر نحوه با اطلاع قبلی و مجوز کتبی از سوی طرف اول انجام می شود.
5- داشتن زین و برگ کامل و ... به عهده مالک می باشد.
6- از آنجایی که ماندن اسب در باکس موجب ایجاد مشکل در اندام حرکتی اسب می گردد مالک موظف است حداقل هفته ای دو جلسه از اسب به طور مطلوب استفاده نماید؛ در غیر این صورت طرف اول مجاز خواهد بود از اسب زیر نظر مربی در کلاسهای سواری استفاده نماید.
7- در صورت عدم پرداخت به موقع پرداخت پانسیون از سوی طرف دوم به طرف اول، از سوی طرف دوم اجازه داده می شود از زین و برگ و اسب در کلاسهای آموزشی استفاده نماید یا نسبت به فروش لوازم و اسب جهت تسویه حساب اقدام نماید.

ماده هشت – شرایط فسخ:
1)    عدم اجرای تعهدات مندرج در قرارداد حاضر توسط طرفین.
2)    بروز حوادث طبیعی ناشی از قوای قهریه و بروز بلایا و امراضی که موجب از بین رفتن پانسیون شونده شود.
3)    در صورت تمایل طرف دوم و موافقت طرف اول با درخواست کتبی.

ماده نه – هرگونه ابهامات مندرج در این قرارداد، به صورت توافقی قابل طرح خواهد بود و در خصوص موارد تخصصی، نظر کارشناس اداره دامپزشکی و کارشناس سوارکاری و نماینده طرف اول قاطع می باشد.

ماده ده – این قرارداد ضمن عقد خارج لازم در 3 نسخه و در ده ماده و 26 بند و 3 تبصره تنظیم و هر 3 نسخه در حکم واحد می باشد که برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.
(1 – نسخه اول، مالک)                   (2 – نسخه دوم، باشگاه)                     (3 – نسخه سوم، خزانه دار)


نام و نام خانواگی و امضا                                                          نام و نام خانوادگی و امضا
مالک                                                                                  مدیر باشگاه

شاهد 1:

شاهد 2:

اختصاصی دنیای اسب

بازدید 9302 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 15 ارديبهشت 1393 ساعت 08:34

تماس با ما :

  • تلفن ها:                                      
  • 021-44549886
  • 0912-5403140                             
  • ایمیل:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آدرس :

  • تهران - ضلع شرقی استادیوم آزادی - شهرک آزادی - بلوار امام خمینی - نبش خیابان تیر دوم

همراه ما باشید:

 

  تلگرام جهان اسب