اطلاعات حقوقی اسب - سایت جهان اسب - سایت جهان اسب http://irhorseworld.org Tue, 21 Nov 2017 04:44:26 +0000 fa-ir نمونه فرم پذیرش پانسیون اسب - 2 http://irhorseworld.org/articles/اطلاعات-حقوقی-اسب/item/243-horse-pansion-form.html http://irhorseworld.org/articles/اطلاعات-حقوقی-اسب/item/243-horse-pansion-form.html نمونه فرم پذیرش پانسیون اسب - 2

باشگاه سوارکاری -----
زیر نظر -----
"فرم پذیرش پانسیون اسب"

1.    ارائه شناسنامه و یا سندی که مالکیت اسب را به اثبات برساند.
2.    ارائه گواهی سلامت اسب.
3.    شهریه پانسیون مبلغ ----- است که به صورت سه ماهه ----- ریال و در ابتدای هر فصل دریافت می شود. این مبلغ بابت نگهداری، مراقبت و تغذیه هر راس اسب می باشد.

4.    پرورش اسب و آموزش سوارکاران در هر مقطعی تنها توسط مربیان باشگاه صورت می پذیرد.
5.    رعایت پوشش اسلامی برای بانوان محترم سوارکار و میهمان الزامی می باشد.
6.    مسئولیت هر یک از همراهان اعضا بر عهده اعضا می باشد. رعایت نظم و قوانین باشگاه از سوی همراهان الزامی است.
7.    باشگاه تحت هر شرایط در قبال سوانح و حوادث جانی اعضا و میهمانان مسئول نمی باشد.
8.    مسائل دامپزشکی و امور مربوط به سلامت و نعلبندی هر اسب بر عهده مالک بوده و باشگاه در هیچ شرایطی خود را در قبال بیماری، مرگ و میر اسب و سایر حوادث مسئول نمی داند، ضمن اینکه به مالکین محترم توصیه می نماید تا از تسهیلات شرکتهای بیمه بهره جویند.
9.    در صورت مشاهده هرگونه بیماری باشگاه فورا به مالک اطلاع می دهد. در صورت مشاهده هرگونه بیماری واگیردار و قابل سرایت در هریک از اسبها، باشگاه این حق را برای خود محفوظ می داند تا اسب مورد نظر را قرنطینه نموده و به اطلاع مالک برساند و مالک موظف است در اسرع وقت نسبت به درمان اسب خود اقدام نماید.
10.    نگهداری از هر اسب (شامل تیمار، تغذیه و نظافت باکس ها و سالن ها) توسط پرسنل باشگاه صورت می گیرد.
11.    هر اسب در باکس تعیین شده باشگاه نگهداری می شود. جابجایی و همچنین ورود و خروج اسب مربوطه از محوطه باشگاه تنها با هماهنگی و اطلاع دفتر باشگاه امکان پذیر است.
12.    تاخیر در پرداخت شهریه پانسیون بدون هماهنگی و اطلاع دفتر باشگاه به مدت بیش از سه ماه این اجازه را به باشگاه می دهد تا بدون احتیاج به تشریفات قضایی، اسب مورد نظر را به تملک خود درآورده و به فروش رسانده و مبلغ مورد مطالبه خود را برداشت نماید.
13.    مواردی از قبیل مراقبتهای ویژه یا خوراک مازاد بر برنامه برای هر اسب می بایست توسط مالک به اطلاع دفتر باشگاه رسانده شود. بدیهی است که تامین هزینه های مربوطه بر عهده مالک خواهد بود.
14.    نظافت وسائل مربوط به است بر عهده سوارکار مربوطه است، بویژه شست و شوی دهنه و آبخوری اسب پس از تمرین و پیش از تحویل به زینخانه اجباری می باشد.
15.    چنانچه مالک قصد فروش اسب خود را داشته باشد، رعایت نکات ذیل اجباری است:
فروش اسب باید به اطلاع باشگاه برسد.
در صورت تمایل مالک جدید به ادامه نگهداری اسب در باشگاه، پرداخت ورودیه جدید الزامی نیست.
(ورودی هر اسب به مبلغ ------- ریال می باشد.)


اینجانب ...................................... فرزند ................ متولد ........................... با شماره ملی ........................... و شماره شناسنامه ..................... به نشانی .................................................................................................................... تلفن ............................ و تلفن همراه ........................... مالک اسب/ مادیان با نام ..................... بدین وسیله اعلام می دارم که کلیه شرایط فوق را به دقت مطالعه کرده و پذیرفته و خود را ملزم به رعایت و حسن انجام آن می دانم.

نام و نام خانوادگی:
تاریخ شروع پانسیون:
امضا:

 

 

اختصاصی دنیای اسب

 

]]>
irhorseworld@gmail.com (مدیر سایت) اسب و حقوق Tue, 09 Oct 2012 06:41:17 +0000
نمونه قرارداد خرید و فروش اسب http://irhorseworld.org/articles/اطلاعات-حقوقی-اسب/item/242-horse-selling-contract-form.html http://irhorseworld.org/articles/اطلاعات-حقوقی-اسب/item/242-horse-selling-contract-form.html نمونه قرارداد خرید و فروش اسب

تاریخ: .................
به نام خدا
قرارداد و توافقنامه خرید و فروش اسب
فروشنده: آقای / خانم ............................. فرزند ............. به شماره شناسنامه ................ صدره از ................. به آدرس ..........................................................................و تلفن ............................ .

خریدار: آقای / خانم ............................. فرزند ............. به شماره شناسنامه ................ صدره از ................. به آدرس ..........................................................................و تلفن ............................ .
به موجب این قرارداد یک راس اسب/ مادیان/ اخته/ به شماره داغ ......................... به رنگ ......... نام پدر ............ از نژاد ................ با مشخصات ............................................ که در این قرارداد "مورد معامله" نامیده می شود، توسط فروشنده با مشخصات بالا درصورت رعایت کلیه شرایط زیر به خریدار با مشخصات بالا واگذار می شود.
بند 1: خریدار موظف به پرداخت کل ارزش مورد معامله به میزان ......................................... (به عدد ............................) به صورت نقدی/ چکی در تاریخ معامله به فروشنده می باشد.
تبصره 1: دریافت وجه معامله به صورت چکی، طی دریافت ...... فقره چک به شماره/تاریخ ................ در تاریخ معامله انجام شد.
بند 2: کارایی مورد معامله چه از نظر کارایی ورزشی مانند چگونگی پرش از موانع و ... چه از نظر شرایط فیزیکی و جسمانی و کلیه شرایط مورد معامله و همچنین سلامت کامل جسمانی مورد معامله کاملا مورد تایید خریدار می باشد و خریدار می تواند قبل از عقد این قرارداد کلیه تست های دامپزشکی  ورزشی را از مورد معامله به هزینه خود بگیرد. لذا پس از عقد این قرارداد هیچگونه مسئولیتی متوجه فروشنده نخواهد بود و هیچگونه دلیلی جهت فسخ قرارداد و یا تاخیر و یا عدم پرداخت وجه ارزش مورد معامله وجود نخواهد داشت.
بند 3: کلیه مسئولیت ها و مسائل و موارد مورد معامله پس از تاریخ عقد این قرارداد بر عهده خریدار می باشد و هیچگونه مسئولیتی متوجه فروشنده نخواهد بود.
بند 4: مسئولیت و کلیه هزینه های حمل مورد معامله از باشگاه خریداری شده به هر باشگاه دیگری بر عهده خریدار می باشد.
بند 5: فروشنده موظف به تسویه حساب کامل پانسیون مورد معامله تا تاریخ عقد قرارداد است و هیچگونه مسئولیتی نسبت به پانسیون مورد معامله تا تاریخ عقد قرارداد، بر عهده خریدار نیست.
بند 6: تحویل شناسنامه و مدارک مربوط به مورد معامله با توافق طرفین انجام می شود.
بند 7: یک نسخه از این قرارداد در اختیار فروشنده و یک نسخه در اختیار خریدار قرار دارد.
بند 8: این قرارداد در 8 بند و 1 تبصره در ....... نسخه با اعتبار برابر تهیه شده که مورد توافق خریدار و فروشنده می باشد که شاهدین بر صحت آن نظارت دارند.
توضیحات: ......................................................................................................
امضاء فروشنده:                                          امضاء شاهد 1:
امضاء خریدار:                                            امضاء شاهد 2:

اختصاصی دنیای اسب

]]>
irhorseworld@gmail.com (مدیر سایت) اسب و حقوق Tue, 09 Oct 2012 06:38:17 +0000
همه چیز در مورد بیمه اسب http://irhorseworld.org/articles/اطلاعات-حقوقی-اسب/item/287-what-is-horse-insurance.html http://irhorseworld.org/articles/اطلاعات-حقوقی-اسب/item/287-what-is-horse-insurance.html همه چیز در مورد بیمه اسب

بیمه اسب چیست؟

بیمه اسب قراردادی است که مالکین اسب را در موارد بروز هزینه های احتمالی سنگین برای اسب حمایت می کند. خدمات بیمه اسب شامل هزینه های معمول نگهداری اسب مثل تغذیه، نگهداری، نعلبندی و ... نمی شود، بلکه در موارد حوادث غیرمترقبه و هزینه های غیر معمول برای کمک به مالکین اسب در کنترل امور به آنها تعلق می گیرد.

متاسفانه احتمال بروز حوادث مختلف برای اسب گریزناپذیر است که در بسیاری از موارد ممکن است منجر به تحمیل هزینه های سنگین و غیر قابل پیش بینی به مالکین اسب شود؛ هیچ کس نمی تواند میزان این هزینه ها یا زمان آنها را پیش بینی کند، و در همین مواقع است که بیمه اسب به کمک مالکین اسب می آید.

 

بیمه اسب چه چیزهایی را در بر می گیرد؟

 

بیشتر سیاست های بیمه اسب دربردارنده طیفی از مزایا است که ممکن است شرکتهای بیمه این مزایا را به صورت کلی باهم ارائه دهند و یا به صورت مجزا و این اختیار را به فرد بدهند که از این میان هر کدام را که مایل است و برایش مهم تر است انتخاب نماید.

 

در هر صورت، بیشتر شرکتهای بیمه برای اسبهای معمولی (نه اسبهایی که به طور خاص و عمده برای مسابقات پرورش داده می شوند) از شما می خواهند که اسبتان را در این موارد بیمه نمایید:

 

1. مرگ اسب (به شکل طبیعی و یا خلاص کردن اسب)
2. از دست دادن اسب به هر شکلی (گم شدن یا دزدیده شدن اسب)
با این پوشش کلی بیمه، اغلب بسیاری از گزینه های دیگر هم تحت پوشش قرار می گیرد.

 

 

 

اولویت اکثر بیمه کنندگان اسب این است که مالک اسب را در زمینه هزینه های دامپزشکی غیر منتظره بیمه نمایند. سیاستهای بیمه متعددی برای کالکین اسب وجود دارد که هر کدام تفاوتهای جزئی با دیگری دارد، اما همگی بر این اساس شکل رفته اند که هزینه های درمانی و دامپزشکی می تواند برای مالکین بسیار بالا باشد و مالکین اسب مایلند خودشان را در برابر چنین هزینه هایی بیمه نمایند.

 

بدهی شخص ثالث نیز در زمینه بیمه های اسب و سوارکاری از اهمیت زیادی برخوردار است. در جامعه امروز که روز به روز بر مشکلات قضایی افزوده می شود، این مزیت اساسی بیمه، مالک اسب را در مقابل غرامت ها و هزینه های قانونی که ممکن است در صورت وارد آمدن خسارت به اموال یا صدمه به افراد بر دوش او بیفتد حمایت کند.

 

بیمه از کار افتادگی دائم اسب نیز از جمله دیگر مزایایی است که بیمه کننده می تواند در اختیار مالکین اسب قرار دهد. در این نوع بیمه، اگر اسب دچار آسیب یا بیماری خاصی شود که دیگر هرگز نتواند در زمینه ای که تحت بیمه قرار گرفته مورد استفاده واقع شود، مبلغی به مالک اسب تعلق می گیرد. بیمه پس از مرگ نیز توسط بعضی از بیمه کنندگان ارائه می شود که شامل هزینه های احتمالی حمل، خاک کردن و یا سوزاندن جسد اسب پس از مرگ یا خلاص کردن او می شود.

 

بیمه اسب مزایایی نیز برای سوارکاران دارد. با اینکه بیمه اسب در اصل برای خود اسب در نظر گرفته می شود، اما حوادث انسانی هم معمولا می تواند برای هر کس که سوار اسب می شود یا به نوعی با اسب سروکار دارد لحاظ گردد.

 

در نهایت، می توان به مواردی مثل بیمه لوازم اسب اشاره کرد که دزدیده شدن یا آسیب دیدن آن می تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد، یا بیمه حمل و نقل ( تریلر و اسب کش یا هر وسیله نقلیه مورد استفاده برای حمل و نقل اسب)نیز ممکن است تحت پوشش برخی از بیمه ها قرار گیرد.

 

 

 

آیا بیمه اسب محدودیت سنی دارد؟

 

بله. اما محدوده سنی اسبهایی که می توانند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند در مورد هر بیمه کننده می تواند متفاوت باشد. بیشتر سیاستهای بیمه، اسبها را از زمانی که چند هفته از عمرشان گذشته است بیمه می کنند. محدودیت اصلی در بیمه اسب مربوط به اسبهایی است که سن زیادی از آنها گذشته است. هدف از بیمه کردن اسب در واقع حمایت از مالک در موارد وقوع حوادث و هزینه های غیر مترقبه است، اما در مورد اسبهای مسن تر، احتمال ابتلا به بسیاری از عوارض (مثلا بیماری مفصلی دژنراتیو، مشکلات بینایی، و اختلالات گوارشی) قابل پیش بینی است. بنابراین، همه شرکت های بیمه برای ارائه خدمات بیمه درمانی و دامپزشکی اسب محدودیت سنی قائل می شوند. محدودیت سنی بیمه درمانی و دامپزشکی اسب معمولا 20 تا 25 سالگی است، که معمولا با این شرط همراه است که اسب از چند سال قبل (مثلا از 20 تا 25) بیمه شده باشد. اما دیگر خدمات بیمه مثل بیمه حادثه، برای همه اسبها در هر سنی قابل ارائه خواهد بود.

 

 

 

چه فعالیتهایی با اسب تحت پوشش بیمه قرار می گیرد؟

 

یکی از نکات هیجان انگیز در مورد مالکیت اسب و سوارکاری، طیف وسیع فعالیتهایی است که افراد در این رشته می توانند از آن لذت ببرند – از درشکه سواری گرفته تا شکار. سیاستهای بیمه نیز این فعالیت ها را تحت پوشش قرار می دهد، چرا که در بعضی از این فعالیت ها، احتمال آسیب اسب بیشتر از دیگران است. در هنگام بستن قرارداد بیمه، این نکته اهمیت زیادی دارد که فعالیتی که شما با اسبتان انجام می دهید جزء فعالیتهای تحت پوشش بیمه قرار داشته باشد.

 

 

 

آیا می توان همه اسبها را تحت پوشش یک سیاست بیمه قرار داد؟

 

در بسیاری از بیمه ها می توان تعداد دلخواه اسب را با یک سیاست بیمه کرد، و برخی نیز برای بیمه کردن 2 راس اسب به بالا تخفیف هایی برای مالک قائل می شوند.

اختصاصی دنیای اسب

 

]]>
irhorseworld@gmail.com (مدیر سایت) اسب و حقوق Sun, 04 Mar 2012 16:56:11 +0000
نمونه قرارداد پانسیون اسب http://irhorseworld.org/articles/اطلاعات-حقوقی-اسب/item/387-horse-pansion-contract.html http://irhorseworld.org/articles/اطلاعات-حقوقی-اسب/item/387-horse-pansion-contract.html نمونه قرارداد پانسیون اسب

در این قسمت نمونه ای از قرارداد پانسیون را برای خوانندگان علاقمند دنیای اسب ارائه کرده ایم:

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:


باشگاه سوارکاری .........

بهره بردار شرکت ..............

قرارداد پانسیون


این قرارداد در تاریخ ..................... فی ما بین باشگاه سوارکاری ...................... به نمایندگی آقای ...................... وکیل و نماینده تام الاختیار شرکت ................ که من بعد در این قرارداد به اختصار طرف اول (به عنوان پانسیون کننده) نامیده می شود از یکسو، و آقای/خانم .......................... فرزند ................ به آدرس .............................................................................................. تلفن ............................... که من بعد در این قرارداد به اختصار طرف دوم نامیده می شود از سوی دیگر، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده یک – اصطلاحات و تعاریف:
1)    طرف اول: منظور از طرف اول قرارداد همان پانسیون کننده است که با توجه به موضوع و شرایط قرارداد خدماتی را جهت نگهداری پانسیون شونده ارائه می نماید.
2)    طرف دوم: منظور از طرف دوم قرارداد، مالک پانسیون شونده است که ضمن عقد خارج لازم متعهد به اجرای مفاد قرارداد است.
3)    پانسیون شونده: منظور اسب و یا مادیان با مشخصات مندرج در ذیل می باشد:
نام:                            نژاد:                         زایچه:                     شماره شناسنامه:
نام پدر:                      نام مادر:                   سایر خصوصیات:

4)    پانسیون: منظور از پانسیون، نگهداری و مراقبت از پانسیون شونده با توجه به موضوع قرارداد است.

ماده دو – موضوع قرارداد:
عبارتست از نگهداری یک راس اسب/ مادیان با مشخصات مذکور (در بند 3 ماده یک) توسط طرف اول قرارداد در باشگاه سوارکاری فوق الذکر با بهره گیری از امکانات موجود آن که به رویت و تایید طرف دوم قرارداد رسیده است و همچنین اعمال مراقبت از دام مذکور طبق اصول متعارف و معمول توسط افراد (که نیروی طرف اول قرارداد محسوب می شود) مشتمل بر تیمار، تهیه علیق و تغذیه (با توجه به بند 4 ماده 5) و رعایت موارد بهداشتی محل در طول شبانه روز در مدت قرارداد.

ماده سه – مدت قرارداد:
مدت این قرارداد یک سال شمسی از تاریخ ........................ تا تاریخ ...................... تعیین و توافق می گردد.
تبصره 1: در صورت رضایت طرفین مالک موظف به تمدید برای مدت یک سال می باشد. در غیر این صورت با انقضای مدت این قرارداد خاتمه یافته تلقی و مالک ملزم به اخراج اسب یا مادیان از محل پانسیون با ریافت اجازه کتبی می باشد. در غیر این صورت مالک موظف به تامین خسارتهای وارده به طرف اول بدون مراجعه به مراجع قانونی می باشد.
تبصره 2: چنانچه مالک ظرف 15 روز پس از انقضای مدت قرارداد نسبت به تمدید آن اقدام ننموده و یا اسب / مادیان را از پلنسیون خارج نکند، پانسیون کننده به موجب عقد خارج لازم از طرف مالک ماذون و مختار و مجاز است که بدون احتیاج به تشریفات قضایی یا اعلام کتبی و رسمی، اسب موضوع پانسیون را به نرخ ارزشیابی شده توسط کارشناس محلی به انتخاب پانسیون کننده به فروش رسانده و مطالبات خود را به تشخیص خود برداشت و مازاد را – اگر وجود داشته – به مالک مسترد نماید.

ماده چهار – مبلغ قرارداد:
مبلغ این قرارداد برای مدت قرارداد ............................ ریال تعیین می گردد که طی چک / فیش شماره ........................... در وجه حساب جاری ....................................... پرداخت گردیده است.

ماده پنج – تعهدات طرف اول قرارداد (پانسیون کننده):
1)    طرف اول متعهد می شود یک باکس از اصطبل های واقع در باشگاه سوارکاری را به تشخیص خود به اسب/مادیان مذکور (طبق بند 3 ماده یک) اختصاص دهد که باکس مذکور قابل تغییر خواهد بود و به صورت ثابت در نظر گرفته نشده است.
2)    پانسیون کننده در صورت وقوع اورژانس و فوریتهای پزشکی اقدامات متعارف را برای نجات اسب/مادیان به عمل می آورد. بدیهی است هزینه های مربوطه بر اساس صورت حساب بر عهده مالک خواهد بود.
تبصره: مالک در خصوص این بند از ماده پنج بند 3 به پانسیون کننده وکالت تام می دهد که به تشخیص خود هرگونه اقدامی را برای اعمال مراقبتهای پزشکی انجام داده و در نهایت وقوع و نوع بیماری را با وسایل ارتباطی به مالک اعلام نماید. بدیهی است چنانچه پانسیون شونده علیرغم مراقبتها و تلاشهای انجام شده بهبود نیابد و تلف گردد هیچگونه مسئولیتی متوجه پانسیون کننده نخواهد بود.
3)    پانسیون کننده می پذیرد در صورت اعلام و اجازه کتبی مالک فرد یا افراد معینی از اسب/مادیان مطابق مقررات باشگاه استفاده نمایند و ضمن اینکه تعداد این افراد با خود مالک حداکثر ........ نفر به صورت همزمان تعیین می گردد که هیچگونه مسئولیتی در صورت وقوع هرگونه حادثه و آسیب دیدگی غیر منتظره که شامل سوارکار و یا اسب شود متوجه طرف اول نخواهد بود.
4)    تهیه علیق به عهده طرف اول می باشد که در مبلغ قرارداد در نظر گرفته شده که به صورت زیر تعیین می گردد: علیق مورد مصرف روزانه: جو 3کیلو، یونجه 3 کیلو، کاه 3 کیلو تعیین گردیده است.
5)    در صورت بروز هرنوع عارضه مربوط به دواب و بیماری های قابل سرایت به دواب دیگر این حق به پانسیون کننده از سوی طرف دوم داده می شود که ضمن اخراج اسب/مادیان ترتیب نوعی قرنطینه اقدامات پزشکی متعارف را بدهد. چنانچه پانسیون کننده تشخیص دهد بقاء اسب همچنان مضر به حال سایر دواب است مالک موظف و متعهد به اخراج اسب می باشد. در غیر این صورت مالک این موارد را نیز از مصادیق تبصره 2 ماده سه دانسته و کلیه حقوق و اختیار را برای پانسیون کننده قایل است و چنانچه نوع بیماری مسری و غیر قابل درمان باشد، طبق نظر اداره دامپزشکی استان عمل خواهد شد و بر این اقدامات هیچگونه حق اعتراض یا مطالبه ای از طرف مالک نخواهد بود و مالک موظف به پرداخت هزینه های انجام شده نیز می باشد.
6)    ورود اسب/مادیان برای پانسیون منوط به رعایت کلیه اصول و مقررات دامپزشکی توسط پانسیون کننده می باشد. بدیهی است کلیه هزینه های متعلقه به عهده مالک می باشد.

ماده شش: تعهدات طرف دوم قرارداد (مالک):
1.    متعهد بودن به رعایت کلیه مقررات باشگاه و مفاد قرارداد حاضر و اجرای آن.
2.    متعهد بودن به رعایت موازین اسلامی و اجرای آن.
3.    بیمه نمودن اسب و سوارکار به طوری که هیچگونه مسئولیتی در خصوص حوادث غیرمنتظره به عهده طرف اول قرارداد نخواهد بود.
4.    عدم دخالت در امور داخلی باشگاه (بدیهی است هرگونه مداخله برای بار اول با اخطار کتبی و برای دفعات بعد سبب اخراج اس/مادیان با توجه به بند یک ماده 7 خواهد بود).
5.    پرداخت هزینه های جانبی (از قبیل هزینه نعل بندی و مراقبتهای پزشکی و دیگر هزینه هایی که در این قرارداد پیش بینی نشده است) و در صورت انجام از سوی طرف اول وجه آن از طرف دوم دریافت خواهد گردید.
6.    مالک و یا نماینده وی موظف به استفاده از مرکب خود با توجه به برنامه ای که با در نظر گرفتن فصول و اوقات خالی توسط باشگاه تعیین و به دیوار کنار باکس الصاق می گردد می باشد و در غیر از ساعت مذکور مجموعه به هیچ عنوان اجازه استفاده از مرکب مذکور را نخواهد داد.

ماده هفت – سایر شرایط:
1- چنانچه به هر علتی مالک پس از انعقاد قرارداد از آوردن اسب منصرف و یا مرتکب اعمالی شود که به موجب این قرارداد باعث اخراج اسب از باشگاه گردد پس از کسر یک ماه هزینه نگهداری به عنوان ضرر و زیان تسویه حساب انجام خواهد شد.
2- مرگ و میر و یا نقص عضو دواب ناشی از حرکات خود اسب نظیر بازکردن درب باکس، پریدن و یا سر خوردن و یا ناشی از سوء مراقبت مالک و یا نماینده او در زمان استفاده، هیچ ارتباطی به پانسیون کننده نداشته و حوادث غیر قابل پیش بینی تلقی می گردد و تشخیص هر مورد نیز با پانسیون کننده است.
3- چنانچه طرف دوم نسبت به پرداخت هزینه های طرف اول اقدام ننماید، با یک فرصت 15 روزه و اعلام کتبی از سوی طرف اول مطابق ماده سه تبصره 2 عمل خواهد گردید و طرف دوم حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب نموده است.
4- خروج اسب از مجموعه به هر نحوه با اطلاع قبلی و مجوز کتبی از سوی طرف اول انجام می شود.
5- داشتن زین و برگ کامل و ... به عهده مالک می باشد.
6- از آنجایی که ماندن اسب در باکس موجب ایجاد مشکل در اندام حرکتی اسب می گردد مالک موظف است حداقل هفته ای دو جلسه از اسب به طور مطلوب استفاده نماید؛ در غیر این صورت طرف اول مجاز خواهد بود از اسب زیر نظر مربی در کلاسهای سواری استفاده نماید.
7- در صورت عدم پرداخت به موقع پرداخت پانسیون از سوی طرف دوم به طرف اول، از سوی طرف دوم اجازه داده می شود از زین و برگ و اسب در کلاسهای آموزشی استفاده نماید یا نسبت به فروش لوازم و اسب جهت تسویه حساب اقدام نماید.

ماده هشت – شرایط فسخ:
1)    عدم اجرای تعهدات مندرج در قرارداد حاضر توسط طرفین.
2)    بروز حوادث طبیعی ناشی از قوای قهریه و بروز بلایا و امراضی که موجب از بین رفتن پانسیون شونده شود.
3)    در صورت تمایل طرف دوم و موافقت طرف اول با درخواست کتبی.

ماده نه – هرگونه ابهامات مندرج در این قرارداد، به صورت توافقی قابل طرح خواهد بود و در خصوص موارد تخصصی، نظر کارشناس اداره دامپزشکی و کارشناس سوارکاری و نماینده طرف اول قاطع می باشد.

ماده ده – این قرارداد ضمن عقد خارج لازم در 3 نسخه و در ده ماده و 26 بند و 3 تبصره تنظیم و هر 3 نسخه در حکم واحد می باشد که برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.
(1 – نسخه اول، مالک)                   (2 – نسخه دوم، باشگاه)                     (3 – نسخه سوم، خزانه دار)


نام و نام خانواگی و امضا                                                          نام و نام خانوادگی و امضا
مالک                                                                                  مدیر باشگاه

شاهد 1:

شاهد 2:

اختصاصی دنیای اسب

]]>
irhorseworld@gmail.com (مدیر سایت) اسب و حقوق Wed, 13 Jul 2011 23:34:43 +0000
حیوانات در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی http://irhorseworld.org/articles/اطلاعات-حقوقی-اسب/item/408-animals-rights.html http://irhorseworld.org/articles/اطلاعات-حقوقی-اسب/item/408-animals-rights.html حیوانات در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی

قانون مدنی

(مصوب 18/2/1307 با اصلاحات بعدی)

ماده 17 – حیوانات و اشیایی که مالک آنرا برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره

 

و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توفیق اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.

 


ماده 170 - حیوان گم شده ( ضاله ) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی گردد .
ماده 171 – هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آنرا به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن خواهد بود ، اگر چه آنرا بعد از تصرف رها کرده باشد .
ماده 172 – اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونی یافت شود و پیدا کنند با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آنرا تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگهداری آنرا از مالک نخواهد داشت .هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونی یافت شود پیدا کنند می تواند مخارج نگهداری آنرا از مالک مطالبه کند ، مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت .
ماده 179 – شکار کردن موجب تملک است .
ماده 180 – شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی شود .
ماده 181 – اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می شوند ملک آن شخص است همینطور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود .
ماده 182 – مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد .
ماده 330 – اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آنرا بدهد و لیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست .
ماده 398 – اگر مبیع ( مورد معامله ) حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین ( زمان ) عقد اختیار فسخ معامله را دارد .
ماده 453 – در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع        ( مورد معامله ) بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص بعهده بایع ( فروشنده ) است .
ماده 507 – در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان حافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود .
ماده 508 – در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر      نمی تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است .
ماده 509 – در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال الاجاره کم شود .
ماده 510 – در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان میعنی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود .
ماده 511 – حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره داده شده است نمی تواند برای بارکشی استعمال شود .
ماده 654 – قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه تان مسموع نخواهد بود . همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست .
ماده 655 – در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیر اندازی و شمشیر زنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود .

 

 

 

 


حقوق حیوانات در قانون مجازات اسلامی
( مصوب 7 / 9 / 1370 )


ماده 357 – صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده دار می باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست .
ماده 358 – هر گاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص بعنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود شخص دفع کننده ضامن نمی باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم بعنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همین کار موجب تلف و یا آسیب او شود عهده دار نخواهد بود .
تبصره – هر گاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش از مقدار به آن آسیب وارد شود شخص آسیب رساننده ضامن می باشد
ماده 359 – هر گاه با سهل انگاری و کوتاهی مالک حیوانی به حیوانی دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده دار خسارت خواهد بود و هر گونه خسارتی بر حیوان حمله کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده دار آن نمی باشد .
ماده 360 - هر گاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به آو آسیب برساند صاحب خانه ضامن می باشد ، خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده یا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می رساند و خواه نداند .
ماده 361 – هر گاه کسی که سوار حیوان است حیوان را در جایی متوقف نماید ضامن تمام خسارت هایی است که آن حیوان وارد می کند .
ماده 362 – هر گاه کسی حیوانی را بزند و به آن حیوان در اثر زدن خسارتی وارد نماید ، آن شخص زننده عهده دار خسارت های وارده خواهد بود .
ماده 679 – هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از 91 روز تا 6 ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 680 - هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد .
ماده 688- هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید ، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها ، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام ، استفادة غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد .
تبصره 1 – تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهدة وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود .
تبصره 2 – منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیفت فیزیکی ، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان با آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد .

]]>
irhorseworld@gmail.com (مدیر سایت) اسب و حقوق Thu, 05 May 2011 20:44:06 +0000